وارد کننده اتصالات گالوانیزه

زانو گالوانیزه

زانو-گالوانیزه