فلنج

فلنج دنده ای

فلنج دنده ای

فلنج کور

فلنج کور