پیچ و مهره واشر

ساز نفت برای بازار پتروشیمی

همسویی مولفه‌های رشد بازار پتروشیمی

 

کپ فشارقوی

کپ جوشی

بست پوش فیت

مغزی گالوانیزه

مغزی گالوانیزه

بست کرپی

کرپی

چپقی گالوانیزه

نوارتفلون

نوارتفلون

اتصالات مانیسمان

اتصالات مانیسمان

بوشن گالوانیزه

بوشن گالوانیزه

الکترود

الکترود